เกี่ยวกับเรา TSG

Thai Summit Group is the leading automotive manufacturer in Asia


การทำงานเป็นทีม
Teamwork(T)

เราให้คุณค่ากับการทำงานเป็นทีมในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทีมงาน เรามุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน เมื่อเราทำงานเป็นทีม คนธรรมดาสามารถบรรลุผลที่ไม่ธรรมดาได้


ความรับผิดชอบต่อสังคม
Social Responsibility(S)

เรา คือ ส่วนหนึ่งของสังคมที่เราอยู่ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรักษาสมดุลระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา อันได้แก่ พนักงานและครอบครัว, ผู้จัดการ, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้น, ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม


การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Continuous Improvement (C)

ความเป็นเลิศไม่ได้มาโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการสั่งสมของกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรคือพื้นฐานของการ  พัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร


ความคิดริเริ่มและ
ความเป็นผู้นำ
Initiative and
Leadership (I)

ความคิดริเริ่มคือผลจากการคิดไกลกว่าที่คนอื่นคิดว่าทำได้, คาดหวังมากกว่าในสิ่งที่ผู้อื่นคิดว่าเป็นไปได้ความเป็นผู้นำคือพลังในการนำทีมงานให้เปลี่ยนจากความคิดริเริ่มสู่รูปธรรม


พันธสัญญา
Commitment (C)

พันธสัญญา คือ เงื่อนไขของมืออาชีพการรักษาพันธสัญญาระหว่างเรากับคู่ค้า เพื่อนร่วมงาน และพันธมิตรคือกุญแจสู่ความสำเร็จถึงแม้เงื่อนไขเปลี่ยน ผลลัพธ์ของเราจะไม่เปลี่ยน