Tooling ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพในการสร้างแม่พิมพ์, อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์สำหรับตรวจเช็คชิ้นงาน ได้หลากหลายขนาด ด้วยการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยในการออกแบบสินค้า เช่น Cartier, B5 ซึ่งใช้การออกแบบ 3 มิติ (3D) สามารถสร้าง Tooling ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น 

 

 

© copyright 2012 Thai Summit Group. All Right Reserved.